Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych drogą elektroniczną z dnia 25 maja 2018.

 

1.         Niniejszy regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych, dalej zwany „Regulaminem”, ma zastosowanie do usług świadczonych przez biuro tłumaczeń Dawid Tabak Tabtransla, zwane

dalej „Usługodawcą”, zorganizowane jako jednoosobowa działalność gospodarcza pod

nazwą Tabtransla w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 47/12 49, gmina

Miasto Oświęcim, NIP: 549-223-23-67, REGON: 121330212, VAT UE: PL5492232367.

2.         Usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwane

dalej „Usługą”) polegają w szczególności na wykonaniu tłumaczenia z jednego języka (angielski, polski)

na inny język (angielski, polski) na rzecz zlecającej takie tłumaczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej

(zwanej dalej „Zleceniodawcą”), o ile tłumaczenie to jest usługą świadczoną drogą

elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

3.         Wykonanie Usługi przez Usługodawcę następuje za pośrednictwem Internetu, w szczególności poczty 
elektronicznej.


Złożenie zlecenia

4.         W celu złożenia zlecenia Zleceniodawca przesyła Usługodawcy pocztą elektroniczną na

adres biuro@tabtransla.pl lub inny podany do wiadomości publicznej adres poczty

elektronicznej Usługodawcy dokument podlegający tłumaczeniu (dalej zwany „Dokumentem”) w formacie pliku tekstowego (*.txt), dokumentu Microsoft Word

(*.doc lub *.docx), dokumentu Miscrosoft Excel (*.xls lub *.xlsx), prezentacji PowerPoint (*.ppt lub *.pptx), pliku PDF (*.pdf), pliku RTF (*.rtf), pliku hipertekstowego (*.htm lub *.html), pliku graficznego JPEG (*.jpeg lub *.jpg) lub w

innym formacie uzgodnionym z Usługodawcą.

5.         Zleceniodawcy nie wolno przesyłać do tłumaczenia Dokumentów i treści niezgodnych z

prawem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania zlecenia w przypadku

stwierdzenia, że przesłany Dokument narusza przepisy prawa obowiązującego w

Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli tłumaczenie takiego dokumentu zostanie wykonane,

odpowiedzialność za skutki jego wykonania względem osób trzecich ponosi

Zleceniodawca.

6.         Po otrzymaniu Dokumentu Usługodawca potwierdza gotowość wykonania tłumaczenia

oraz uzgadnia ze Zleceniodawcą warunki wykonania Usługi, w szczególności język

tłumaczenia, należność za ustaloną jednostkę przeliczeniową tekstu oraz termin

wykonania Usługi. Na życzenie Zleceniodawcy Usługodawca przedstawia pełną wycenę

całej Usługi.

7.         1)         Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, dalej zwaną „Umową”,

uważa się za zawartą w momencie ostatecznego potwierdzenia złożenia zlecenia

przez Zleceniodawcę na warunkach uzgodnionych z Usługodawcą zgodnie z pkt. 6.

2)         Z chwilą zawarcia Umowy warunki płatności uzgodnione stosownie do pkt. 6

stają się wiążące dla obu stron.

3)         Z chwilą zawarcia Umowy Zleceniodawca upoważnia Usługodawcę do

rozpoczęcia pracy nad realizacją Usługi.

71.        Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Usługi z

należytą starannością i bez wad.

8.         Usługodawca może za zgodą Zleceniodawcy zlecić wykonanie Usługi osobom trzecim.

Zgodę uważa się za wyrażoną, jeżeli Usługodawca poinformuje Zleceniodawcę przed

zawarciem Umowy o zamiarze zlecenia Usługi osobom trzecim, a Zleceniodawca

potwierdzi zawarcie Umowy zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

9.         1)         Do celów zawarcia Umowy Zleceniodawca podaje następujące dane: imię i

nazwisko (lub nazwę) i adres zamieszkania (siedziby), a w przypadku

przedsiębiorców także numer identyfikacji podatkowej NIP. Złożenie zlecenia i

podanie tych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich

przetwarzanie zgodnie z pkt. 21 Regulaminu.

2)         W przypadku, gdy Zleceniodawca będący przedsiębiorcą posiada siedzibę lub

miejsce wykonywania działalności wyłącznie na terytorium kraju

członkowskiego Wspólnoty Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, do

którego zastosowanie ma art. 196 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

oprócz danych wymienionych w pkt. 9 ust. 1 podaje także numer, pod którym

zarejestrowany jest w danym kraju członkowskim do celów rozliczenia podatku

od wartości dodanej za transakcje wewnątrzwspólnotowe.

91.        1)         Zleceniodawca może odstąpić od Umowy po jej zawarciu, a przed  całkowitym

wykonaniem Usługi. Zobowiązany jest jednak zapłacić Usługodawcy za już

wykonaną część Usługi, proporcjonalnie do przetłumaczonej objętości tekstu.

Postanowienia art. 10­14 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

2)         Po całkowitym wykonaniu Usługi przez Usługodawcę Zleceniodawcy nie służy

prawo odstąpienia od Umowy.

Wykonanie Usługi i rozliczenie

10.       Po wykonaniu Usługi Usługodawca przekazuje Zleceniodawcy przetłumaczony

Dokument drogą elektroniczną i wystawia na dane Zleceniodawcy fakturę VAT ze

stawką podatku od towarów i usług, obowiązującą dla danej transakcji w dniu

wystawienia faktury według przepisów prawa obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku Zleceniodawców, o których mowa w pkt. 9

ust. 1 dodatkowo z adnotacją o obowiązku rozliczenia podatku VAT przez

Zleceniodawcę (tzw. „odwrotne obciążenie” usługobiorcy w przypadku

wewnątrzwspólnotowej dostawy usług).

11.       1)         Faktura VAT, o której mowa w pkt. 10, wystawiona zostaje na kwotę,

wynikającą z uzgodnień dokonanych w sposób określony w pkt. 6.

2)         Faktura VAT, o której mowa w pkt. 10, wystawiona zostaje z 14­dniowym

terminem płatności, o ile z postanowień umownych nie wynika inaczej.

12.       W braku innych postanowień umownych końcową liczbę uzgodnionych ze

Zleceniodawcą w trybie pkt. 6 jednostek przeliczeniowych tekstu ustala się na

podstawie pełnej objętości tekstu odesłanego Zleceniodawcy Dokumentu z

uwzględnieniem liter, spacji, znaków interpunkcyjnych oraz cyfr i pozostałych

ideogramów.

13.       1)         Ostateczna należność za Usługę jest iloczynem ustalonej ze Zleceniodawcą w

trybie pkt. 6 stawki za jednostkę przeliczeniową tekstu przez liczbę tych

jednostek, obliczoną zgodnie z pkt. 12, lub kwotą wynikającą z pełnej wyceny

całej usługi w przypadku, gdy Usługodawca dokonał takiej wyceny na życzenie

Zleceniodawcy.

2)         Liczbę jednostek przeliczeniowych, o których mowa w pkt. 6, 12 i 13, ustala się

z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

14.       Płatność następuje na konto Usługodawcy, wskazane na fakturze VAT, o której mowa

w pkt. 10.

Tryb reklamacji

15.       W braku odmiennych postanowień umownych termin na wniesienie reklamacji wynosi

14 dni od daty wykonania usługi, chyba że Zleceniodawcą jest konsument w rozumieniu

art. 221 kodeksu cywilnego.

16.       Reklamację wnosi się pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

17.       Usługodawca rozpatruje reklamację i w ciągu 14 dni od jej otrzymania udziela pisemnej

odpowiedzi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres

Zleceniodawcy, lub w inny sposób przyjęty w kontaktach ze Zleceniodawcą.

18.       Jeżeli reklamację wniesiono przed upływem terminu płatności, o którym mowa w pkt.

11 ust 2), a płatność nie została jeszcze uiszczona, termin płatności ulega wydłużeniu o

czas rozpatrywania reklamacji, liczony od dnia wysłania reklamacji przez

Zleceniodawcę do dnia otrzymania przez niego odpowiedzi Usługodawcy.

Ochrona danych osobowych i polityka poufności

20.       Usługodawca zapewnia pełną i należytą ochronę danych osobowych, przekazanych mu

w związku z zawarciem Umowy, i w żadnym wypadku nie udostępnia tych danych

osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, kiedy udostępnienie takie jest wymagane przez

przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

21.       Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych

pozyskanych w związku z zawarciem Umowy tylko na potrzeby wykonania Umowy,

rozliczenia oraz dochodzenia przez Usługodawcę ewentualnych roszczeń wynikających

z zawartej Umowy.

22.       Z zastrzeżeniem treści pkt. 8 Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania treści

przedłożonych mu Dokumentów, ani ich tłumaczeń osobom trzecim z wyjątkiem

sytuacji, kiedy takie udostępnienie jest wymagane przepisami prawa obowiązującego w

Rzeczypospolitej Polskiej.

23.       Na żądanie Zleceniodawcy Usługodawca niezwłocznie usuwa z pamięci komputera

przedstawione mu Dokumenty i ich tłumaczenia, a ich usunięcie potwierdza pisemnie za

pomocą poczty elektronicznej. Usunięcie danych nie może jednak nastąpić przed

dokonaniem przez Zleceniodawcę płatności za Usługę w pełnej wysokości.

Postanowienia końcowe

24.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do Umów zawartych

przed zmianą zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawierania

Umowy.

25.       Wszelkie spory wynikające z Umowy rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy w

Oświęcimiu, a w przypadkach określonych w art. 17 kodeksu postępowania

cywilnego – Sąd Okręgowy w Warszawie, chyba że Zleceniodawcą jest konsument w

rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

26.       W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy

kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004, nr 54, poz. 535) wraz z aktami

wykonawczymi oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

27.       Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w serwisie

internetowym Usługodawcy, dostępnym poprzez domenę www.tabtransla.pl.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

Niniejszy regulamin określa:

  • zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (czyli to, co otrzymujesz korzystając z usług firmy Tabtransla),

  • wymagania techniczne,

  • warunki korzystania i rezygnacji z usługi,

  • tryb postępowania reklamacyjnego (co zrobić, jeśli coś według Ciebie nie działa tak jak powinno).

Definicje

Organizator - Organizatorem kursów językowych jest firma Dawid Tabak

Tabtransla, NIP: 549-223-23-67, REGON: 121330212, z siedzibą przy ul.

Więźniów Oświęcimia 47/12, 32-600 Oświęcim.

Uczeń - Osoba fizyczna, która opłaciła kurs.

1. Zakres świadczonych usług i organizacja zajęć

1.1. Organizator prowadzi kursy językowe odbywające się w formie indywidualnej.

1.2. Nauka odbywa się w formie zajęć prowadzonych przez lektora, które odbywają się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu komunikatora Skype.

1.3. Zajęcia rozpoczynają się, gdy lektor w umówionym czasie zainicjuje połączenie internetowe z uczniem.

1.4. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut.

2. Płatność

Płatności dokonuje się przelewem bankowym PRZED ROZPOCZĘCIEM DANEGO PAKIETU ZAJĘĆ. Nr konta: 35105012561000009246625470, bank ING, w tytule: Opłata za kurs on-line oraz nazwisko kursanta.

3. Wymagania techniczne

Aby uczestniczyć w kursie, Uczeń zobowiązany jest posiadać:

3.1. Komputer (wymagania systemowe dla komputera zgodne z informacjami podanymi na stronie http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-computer/windows/),

3.2. Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem,

3.3. Przeglądarkę internetową Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Chrome w aktualnej wersji, z zainstalowanym rozszerzeniem Macromedia Flash.

3.4. Szerokopasmowe łącze internetowe.

4. Materiały dydaktyczne

4.1. Uczeń na własny koszt dokonuje zakupu wskazanego przez lektora zestawu

podręczników.

4.2. Pozostałe materiały dostarczane są bezpłatnie.

5. Terminy zajęć

5.1. Terminy zajęć ustalane są z lektorem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

5.2. Spóźnienia

a.) Spóźnienie ucznia – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do ucznia pod podany Skype ID nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, lekcję uznaje się za przeprowadzoną.

b.) Spóźnienie lektora – czas ewentualnego spóźnienia jest doliczany do czasu zajęć. Jeżeli lektor nie zadzwoni do piętnastu minut po wyznaczonym terminie, klient ma prawo do darmowej lekcji.

6. Rezygnacja z kursu

6.1. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu bez wcześniejszego wypowiedzenia po ukończeniu wykupionego pakietu.

6.2. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu (pakiet obejmuje minimum 8 godzin zajęć, realizowany jest maksymalnie w ciągu 31 dni, a pory zajęć ustalane są na bieżąco z lektorem), jednak z uwagi na cykl planowania grafiku zajęć przez Organizatora, uczeń rezygnując z kursu winien powiadomić Organizatora nie później niż 21 dni przed datą przerwania kursu wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Płatność za niewykorzystane zajęcia, licząc od daty przerwania kursu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

7. Zawieszenie kursu

7.1. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, uczeń może zawiesić

opłacony kurs po uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. Maksymalny okres na

jaki można zawiesić kurs wynosi 3 tygodnie, licząc od momentu ostatniej odbytej

lekcji. W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciągu 3 tygodni

Organizator przyjmuje, że uczeń zrezygnował z kursu.

7.2. Jeżeli po okresie zawieszenia kursu uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie

posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, Organizator ma prawo do pobrania z

puli opłaconych przez ucznia środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku

przez okres zawieszenia kursu w wysokości 50% ceny zaplanowanych podczas

okresu zawieszenia lekcji.

8. Sytuacje nadzwyczajne

8.1. W wypadku wystąpienia po stronie ucznia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć lekcję uznaje się za odbytą

8.2. W wypadku wystąpienia po stronie organizatora problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, uczeń ma prawo do otrzymaniabezpłatnych godzin lekcyjnych, równych ilości nieodbytych z przyczyn technicznych zajęć.

9. Reklamacje

9.1. Reklamacja składana przez ucznia w związku z niesatysfakcjonującym go

wykonaniem usługi nauczania powinna zawierać:

• imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu ucznia,

• określenie reklamowanej usługi,

• uzasadnienie,

9.2. Reklamację należy przesłać na adres biuro@tabtransla.pl.